Toplumlararası Çocuk Korosu - Başvuru Çağrısı

Διακοινοτική Παιδική Χορωδία - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

 

Intercommunal Children’s Choir

Call for Applications

(All children ages 5 to 11 years are welcome to register)

Start date: October 2021 – End date: July 2022

The Association for Historical Dialogue and Research (AHDR), the Home for Cooperation (H4C), Cyprus Turkish Teachers’ Trade Union (KTOS) and Cyprus Greek Teachers' Organization (POED) announce the continuation of the Inter-communal Children’s Choir (ICC) for school year 2021-2022 believing in the need for innovative peace initiatives by organizations, groups and citizens for the promotion of a Culture of Peace.

The idea of the ICC is based both on the powerful and positive influence of similar initiatives in Cyprus and abroad, and on our firm belief that we need to invest time and energy in engaging children in activities that enhance the idea of sustainable peace. In addition, we believe that children of various communities in Cyprus singing together in several languages constitute a powerful message of peaceful coexistence.

Rehearsals will relaunch in October 2021 with the participation of children from all communities residing in Cyprus. The Choir will have rehearsals once a week from October 2021 to July 2022. The conductors and facilitators will assist children, through various games and activities, in getting to know each other and developing trust, both among themselves and towards the conductors.

The rehearsals will be taking place at the Home of Cooperation, an easily accessible venue with a friendly atmosphere, every Wednesday between 5:15 and 6:30 p.m. The first day of the rehearsals will be communicated to interested individuals later.

Please have in mind that the Choir’s operations will close with an event at the Home for Cooperation at the end of the school year.

You may find the applicaton form here

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διακοινοτική Παιδική Χορωδία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

(Όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών είναι ευπρόσδεκτα να εγγραφούν)

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2021 – Ημερομηνία λήξης: Ιούλιος 2022

 

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ), το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C), η Συντεχνία Τουρκοκυπρίων Δάσκαλων (KTOS) και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) ανακοινώνουν τη συνέχιση της Διακοινοτικής Παιδικής Χορωδίας (ΔΠΧ) για το σχολικό έτος 2021-2022 πιστεύοντας στην ανάγκη για κατάλληλα σχεδιασμένες πρωτοβουλίες από οργανισμούς και ομάδες, αλλά και πολίτες, με στόχο την προώθηση μιας Κουλτούρας Ειρήνης.

Η ιδέα για αυτή την πρωτοβουλία βασίζεται τόσο στη δυναμική και θετική επίδραση παρόμοιων πρωτοβουλιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όσο και στην σταθερή πεποίθηση ότι έχουμε ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο χρόνο και ενέργεια στην ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες που ενισχύουν την ιδέα της βιώσιμης ειρήνης. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η εικόνα παιδιών από διάφορες κοινότητες στην Κύπρο να τραγουδούν μαζί σε διάφορες γλώσσες αποτελεί ένα πανίσχυρο μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης.

Οι πρόβες θα ξαναρχίσουν τον Οκτώβριο του 2021 με τη συμμετοχή παιδιών από όλες τις κοινότητες που διαμένουν στην Κύπρο. Η Χορωδία θα κάνει πρόβες μια φορά την εβδομάδα από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2022. Οι μαέστροι και οι συντονιστές/συντονίστριες θα βοηθούν μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, ώστε τα παιδιά να γνωριστούν το ένα με το άλλο και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις μαέστρους.

Οι πρόβες θα πραγματοποιούνται στο Σπίτι της Συνεργασίας, έναν εύκολα προσβάσιμο χώρο με φιλική ατμόσφαιρα, κάθε Τετάρτη μεταξύ 17:15 και 18:30. Η πρώτη μέρα των προβών θα ανακοινωθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες αργότερα.

Παρακαλώ όπως σημειωθεί ότι οι εργασίες της Χορωδίας θα ολοκληρωθούν, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με μια εκδήλωση στο Σπίτι της Συνεργασίας.

Δήλωση συμμετοχής εδώ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Toplumlararası Çocuk Korosu

Başvuru Çağrısı

( 5-11 yaş arası tüm çocuklar kayıta davetlidir)

Başlangıç tarihi: Ekim 2021 – Bitiş tarihi: Temmuz 2022

 

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası (POED), kurumlar, gruplar ve vatandaşların barışcıl inisiyatiflerinin, Barış Kültürü’nün yaygınlaştırılması konusunda anahtar rol oynadığı dair inancıyla, Toplumlararası Çocuk Korosu’nun (ICC) 2021-2022 eğitim yılında da devam edeceğini duyurur.

Toplumlarası Çocuk Korosu’nun temeli, hem Kıbrıs’ta ve dünyada benzer girişimlerin güçlü ve pozitif etkisine, hem de barış kültürü inşasında çocuklara daha fazla vakit ve enerji harcanması gerektiği inancına dayanır. Bizler, Kıbrıs’taki tüm toplumların çocuklarını, birçok dilde birlikte sevgi, barış ve arkadaşlık şarkıları söylerlerken izlemenin ve dinlemenin, barış içinde birlikte yaşama konusunda çok güçlü bir mesaj vereceğine inanıyoruz.

Provalar, Kıbrıs’taki tüm toplumlardan çocukların katılımıyla Ekin 2021’de yeniden başlayacaktır. Provalar, Ekim 2021’den Temmuz 2022’ye kadar haftada bir kez gerçekleştirilecektir. Koro şefleri çocukların birbirleriyle ve şefleriyle olan ilişkilerinde güven oluşturmaya yardımcı olmak adına çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Provalar, sıcak atmosferiyle, erişilebilir bir konum olan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) her Çarşamba 17:15 – 18:30 arasında gerçekleşecektir. İlk provanın tarihi, ilgili kişilere kişisel olarak iletilecektir.

Akdemik yılın sonunda Koro, Dayanışma Evi’nde bir etkinlikle kapanış yapacaktır.

Başvuru formunu burada bulabilirsiniz. 

Share this article

Other News

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up to date with our news and events

SUBSCRIBE NOW